طبقه بندی آجر از لحاظ جنس :

  1. آجرهای فشاری : دلیل نام گذاری این نوع آجر آن است که خشت آن با دست زده می شد و با فشار دست کارگران خشت زن گوشه های قالب به وسیله گل مخصوص پر می گردید. این نوع آجرها برای کلیه کارهای ساختمانی مانند گره چینی، طاق ضربی، دیوارهای حمال و تیغه چینی مناسب است
  2. آجرهای ماشینی : آجر ماشینی یا آجر سوراخ دارکه بر روی سطح بزرگتر آن ۸ یا ۱۰ سوراخ وجود دارد و در بازارهای ایران به ۸ یا ۱۰ سوراخه معروف است. علت وجود این سوراخ ها آنست که ملات به طور کامل در داخل آجر قرار بگیرد و باعث استحکام بیشتر آجر گردد. اضلاع این گونه آجرها منظم تر و بسیار صافتر از آجرهای فشاری می باشد و به دلیل تردد و شکننده بودن در طاق ضربی استفاده نمی شود.

مراحل تولیدآجر :

  1. آماده سازی گل : مواد اولیه خاك از معدن به واحد همگن سازي منتقل شده و با آب مخلوط می شـود .
  2.  قالب گیری : در این قسمت ، مواد اولیه که در واحد آسیاب مواد خام تهیه شده است، به وسیله قالبهاي دستی و یا پرس شکل دهی میشوند.
  3.  خشک کن : خشتهاي ساخته در مرحله قبل بوسیله گرماي خورشید و در فضاي باز خشک می شوند.
  4.  پخت : در این واحد، آجرهاي خشک شده در هواي آزاد به وسیله کوره هاي فشاري پخته میشوند.

با مراجع به مصالح ساختمانی فلاحتی بهترین مصالح ساختمانی را خرید و فروش نمایید .

ما در فروش مصالح ساختمانی در تهران سابق طولانی داریم .